Policy

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vi använder enbart information för att kunna ge dig en bra service.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1kb) som sparas på din dator och lagrar information. Cookies används bl.a för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, sk. session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookien mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Bl.a om vad du har lagt i din kundvagn, eller om du är inloggad på vår site.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som avaktiverar session cookies. För det mesta kan man även ta bort eventuella cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredställande.

– Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Försäljningsvillkor

Gäller från och med 1 juni 2016.
Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

Simplified Networks AB:s (”Simplified”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Simplified publicerade försäljningsvillkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive Office 365 supporttjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Konsument.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Simplifieds webbsida utgör Simplifieds ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Simplifieds webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Simplifieds webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Simplified äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Simplifieds priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Läs mer om fraktkostnad och beräkning av kollin

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Simplifieds bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Simplified rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

Simplified tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Simplified måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Simplified.

Produkterna förblir Simplifieds egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Simplified rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Läs mer om våra olika betalningsalternativ

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Simplified accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad “Tack för din order” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Simplifieds lager, erhåller kunden via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Simplified anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Simplifieds lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Simplified till transportör.

Simplified bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Mer information om våra olika leveranssätt finner du här

7. Återköp

Simplified accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.  Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Simplified eller faktureras separat.  Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Simplified, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Simplifieds webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte innebär att Simplified godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Simplified tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Returen ska vara Simplified tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage.  Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad.

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Simplified, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Simplified.

9. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Simplified, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Simplified, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Simplifieds webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Simplified tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Simplified vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Är frakten inte betald eller saknas någon handling återsänds produkten till kunden. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Simplified förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Mer information om reklamation finner du här

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Simplified lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar för fel

Föreligger fel som Simplified ansvarar för åtar sig Simplified att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Simplified har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.  Simplifieds ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Simplified med anledning av fel. Simplified ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

12. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Simplified rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Simplifieds webbsida under fliken kundservice/kontakt/vem kontaktar jag. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

13. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Simplifieds webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Simplifieds ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

14. Särskilt för molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Simplifieds webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Simplifieds ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

15. Omfattning och genomförande

Simplified ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

Simplified får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Simplified anlitar underleverantör ansvarar Simplified för såväl Simplifieds som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge Simplified tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Simplified ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska Simplified få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

16. Ersättning m.m.

Simplified har rätt till ersättning enligt Simplifieds vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Simplified rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI).

Simplifieds ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

Simplified har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.

Simplified utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. Simplified har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

17. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Simplifieds bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har Simplified rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

Simplified tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Simplified måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Simplified.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Simplified rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten.

18. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

19. Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Simplified ansvarar för åtar sig Simplified att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om Simplified väljer att inte avhjälpa felet har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

Simplified ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Simplified. Om Tjänsten består i rådgivning är Simplifieds ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Simplified tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Simplifieds skadeståndsansvar är begränsat till det totala arvodet för den aktuella Tjänsten som fakturerats av Simplified de senaste sex månaderna före tidpunkten för skadan.

Simplified ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador, eller för förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Simplifieds sida.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera Simplified om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som Simplified levererar. Simplified ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats Simplified enligt ovan.

20. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

21. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt för kunden.

Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör Simplified eller tredje man. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör Simplified eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

Simplified är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

22. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt avtalet.

Simplified garanterar att Tjänsten och de immateriella rättigheter som Simplified tillhandahåller enligt avtalet, såvitt Simplified känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Simplified avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Simplified ansvarar, ska Simplified ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla Simplifieds skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas.

Simplified åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Simplified ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Simplified ansvarar för.

23. Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna. Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

(a) i väsentligt avseende sidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller
(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 23 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

24. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Simplifieds webbsida möjliggör för besökare att lämna Simplifieds webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Simplified och Simplified bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Simplified tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Simplified av aktuell webbsida.

25. Simplified webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Simplifieds webbsida ägs av Simplified eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Simplified. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Simplified.

26. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Simplifieds webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Simplified. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Simplified detta samt byta sitt lösenord.

27. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Simplified ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

28. Force Majeure

Simplified är inte ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Simplifieds kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

29. Övrigt

Simplified förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Simplifieds webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Simplifieds skriftliga samtycke.

Simplified förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.